مجوز مالکیت معنوی شرکت تعاونی زنجیره تامین بهشت

مالکیت معنوی

کد رهگیری : 53771339111545

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی زنجیره تامین بهشت

وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

شماره ثبت : 15910

بزودی تائیدیه از نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال برای زنجیره تامین بهشت

نشان ملی ثبت رسانه های دیجیتال

کد شامد: 1-1-765498-65-0-1

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا بزودی تائیدیه

پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا

کد پیگیری : بزودی

بزودی تائیدیه از جهاد کشاورزی برای همکاری با زنجیره تامین بهشت

وزارت جهاد کشاورزی

کد پیگیری : بزودی

بزودی همکاری با اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی زنجیره تامین بهشت

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

کد پیگیری : بزودی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

کد پیگیری : بزودی