آموزش خرید نهال دراگون فروت بنفش
آموزش خرید نهال دراگون زرد
آموزش خرید نهال دراگون قرمز
آموزش خرید نهال دراگون فروت

سم دراگون فروت

سم دراگون فروت واژه ای است کلی ، زیرا گیاه دراگون فروت ( کاکتوس پیایا ، کاکتوس میوه اژدها )

بر حسب شرایط محیطی نا مناسب ، اختلال های فیزیولوژیک و در اغلب موارد رعایت نکردن برخی اصول رسیدگی از سوی کشاورز به آفات و بیماری های گوناگونی دچار می گردد .

بنابراین در این بخش سم دراگون فروت را بر حسب نوع آفات طبقه بندی نموده و مشخصات هر یک را بیان می نماییم .

پرورش ، تکثیر و فروش میوه کاکتوس پیتایا یا دراگون فروت جز در برخی مناطق جنوبی کشور به صورت گلخانه ای صورت می گیرد .

سم دراگون فروت
سم دراگون فروت

سم دراگون فروت

سم دراگون فروت
آفتکش دراگون فروت

سم دراگون فروت

سم دراگون فروت
سم دراگون فروت