آموزش خرید محصول بذر ذرت رنگی 10 درصد
آموزش خرید محصول بذر ذرت رنگی 20 درصد
آموزش خرید محصول بذر ذرت رنگی 30 درصد
آموزش خرید محصول بذر ذرت رنگی 90 درصد

گل مصنوعی یکی از محصولات تولید شده در داخل و نیز عرضه مستقیم از کشور های همسایه میباشد .