بذر باقلا ریز Broad Bean

بذر باقلا ریز Broad Bean

بذر باقلا به سه دسته تقسیم می شود که عبارتند از باقلا ریز، باقلا متوسط و باقلا درشت. از باقلا درشت به نام سبزی یاد شده و برای تهیه غذا استفاد می شود. از باقلا ریز و متوسط برای علوه جهت تغذیه دام و کود برای تقویت زمین کشاورزی استفاده می شود.

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030