بذر گل اختر قرمز Cannawyoming

بذر گل اختر قرمز Cannawyoming

گل اختر قرمز از دسته گیاهان گلدار و زینتی است.

شاخ و برگ زیادی دارد. ریشه این گیاه همچون ریزوم است

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030