بذر گل اسپرس Sainfoin seed

بذر گل اسپرس Sainfoin seed

اسپرس یا سرده گياهى است چند ساله و بدون تيغ و ريشه عميق با انشعابات جانبى بسيار. ساقه هاى گياه اسپرس قائم و تو خالى هستند.

از آنجاییکه گل هاى اسپرس براى زنبورهاى عسل جذابیت دارند در زنبورداری برای افزايش توليد عسل ا…

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030