تاثیر کود فتالامیک اسید در میوه ها

کود فتالامیک اسید و نقش آن در خصوصیات کمی و کیفی گیاهان و میوه ها و عرضه مستقیم به صورت کلی و جزئی

تلفن ‍پشتیبانی 09108158030